Introduktion
Ellegaard Investeringsrådgivning ApS ønsker vi at tilbyde dig den bedste rådgivning og
tilpasse os dine behov bedst muligt. Derfor registrerer og anvender vi oplysninger om dig som
led i vores forretning.
Vi er naturligvis opmærksomme på at behandle dine personlige oplysninger forsvarligt og alle
medarbejdere i Ellegaard Investeringsrådgivning ApS er derfor underlagt tavshedspligt i
overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger
om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke uberettiget blive videregivet til
tredjemand.
I det følgende kan du læse om, hvilke informationer som indsamles, formålet med
indsamlingen, hvilke tredje parter, som har adgang til dem, samt dine rettigheder.


Hvornår indsamler og anvender vi oplysningerne?
Personoplysninger er informationer om dig. Det kan fx være dit navn, telefonnummer, adresse
eller billeder. For at tilpasse vores rådgivning bedst muligt, registrerer og anvender vi
personoplysninger – ikke kun når du indgår et kundeforhold med os, men allerede når vi
udveksler visitkort, du besøger vores hjemmeside (se også vores cookie- og privatlivspolitik),
kommunikerer med os via e-mail eller telefon, deltager i et arrangement eller tilmelder dig
vores nyhedsbrev. Oplysningerne gemmes så længe det er nødvendigt i forhold til det formål,
informationerne er blevet indsamlet. Det vil sige, at dine oplysninger gemmes så længe du
enten er i dialog med en rådgiver, er kunde hos os, eller er tilmeldt vores nyhedsbrev.
Oplysningerne slettes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ellegaard Investeringsrådgivning ApS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse
med lovgivningen, og derfor kun når:
• det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, herunder besvare dine henvendelser
til os,
• vi har retlig forpligtelse, såsom opfyldelse af hvidvasklovningen, lov om finansiel
virksomhed og investorbeskyttelsesregler, og
• når vi har samtykke.

Herudover kan vi også behandle dine personoplysninger med henblik på markedsføring i form
af fx nyhedsbreve eller invitationer til events, hvis du har givet samtykke til dette.
Hvilke oplysninger registrerer og anvender vi?

Vi registrerer og anvender forskellige typer af oplysninger om dig afhængigt af, hvilken aftale
du har indgået med os, herunder:
• Grundlæggende oplysninger vedrørende navn, adresse, kontaktoplysninger og cprnummer
• Økonomiske oplysninger vedrørende fx formue, pensionsopsparing og evt. gæld
• Oplysninger om dit erhverv
• ID-dokumentation såsom fotokopier af pas eller kørekort

Vi kan også registrere andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte
produkter eller services til dig, eller hvis det er påkrævet ved lov.
Hvad er formålet med anvendelsen af personoplysninger?

Vi registrerer og anvender personoplysninger om dig for at kunne tilbyde dig den bedste
rådgivning, information samt overholde lovkrav. Dine personoplysninger registreres altså med
følgende formål:
• At kunne yde investeringsservice, herunder blandt andet i form
af investeringsrådgivning, skønsmæssig porteføljepleje og ordreformidling.
• At kunne sikre korrekt kundepleje, kundeadministration og intern risikostyring.
• At kunne kommunikere med dig i forbindelse via telefon og e-mail, herunder sende
rapportering til dig.
• At kunne opfylde retlige forpligtelser, som påhviler Ellegaard Investeringsrådgivning
ApS, og som eksempelvis følger af hvidvaskloven og investorbeskyttelsesreglerne.
• At kunne opfylde kontraktretlig forpligtelse med dig.
• At kunne analysere og gruppere kunder og potentielle kunder efter valg, prioritering og
præferencer, således at vi bedre kan målrette vores markedsføringsindsatser,
anbefalinger, produktudbud/produktudvikling mm.
• At kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre vores CRM system.
Yderligere kan vi bede om lov til at behandle dine personoplysninger med henblik på følgende:
• At kunne administrere markedsføringsaktiviteter, såsom informationer om udviklingen
på de finansielle markeder, som påvirker din portefølje; nyhedsmail; kampagner;
magasiner; events og arrangementer mm.
• Markedsføringsformål, herunder til markedsføring pr. post og e-mail
Inden din afgivelse af samtykke til ovenstående, vil du blive oplyst om, hvad du konkret giver
samtykke til.

Persondata og tredjepart
Vi videregiver ikke oplysninger uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for, at vi kan
rådgive dig, eller fordi det er nødvendigt for at sikre overholdelse af lovgivning. Ellegaard
Investeringsrådgivning ApS kan benytte eksterne samarbejdspartnere til at udføre opgaver for
Ellegaard Investeringsrådgivning ApS, eksempelvis i forbindelse med markedsføringsaktivitet
såsom kundetilfredshedsundersøgelse. Udførelse af sådanne tjenester kan medføre, at
Ellegaard Investeringsrådgivning ApS’s samarbejdspartnere får adgang til dine
personoplysninger. Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med,
modtager vi muligvis også dine informationer. Dette kan eksempelvis være
samarbejdspartnere, som bistår med rådgivning eller markedsføring. Vi kan også købe
tjenester og data fra virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlige
informationer, du har givet os. Det er for at sikre, at de informationer, vi har om dig, er korrekte
og for at forebygge hvidvask. Vi stiller høje krav til samarbejdspartnere for at sikre, at dine
oplysninger ikke misbruges. Vi bestræber os således altid på at indgå samarbejder med
virksomheder, som håndterer data på vegne af Ellegaard Investeringsrådgivning ApS, med et
højt sikkerhedsniveau.
Herudover videregiver vi oplysninger til myndighederne, hvor det er pålagt os ved lov. Dette er
ved mistanke om lovovertrædelser i henhold til lovgivning om hvidvask, hvor Statsadvokaten
for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) skal underrettes. Ligeledes gælder
det for lovovertrædelser i henhold til skattekontrolloven, hvor SKAT underrettes.

Sådan får du overblik og mulighed for at ændre i oplysningerne
Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, hvor de kommer fra,
og hvad vi bruger dem til. Du kan til hver en tid anmode om:
• at få rettet forkerte personoplysninger
• at tilbagekalde et samtykke
• at få Ellegaard Investeringsrådgivning ApS til at afslutte behandlingen
• at få slettet dine personoplysninger, som behandles hos Ellegaard
Investeringsrådgivning ApS
• at vi begrænser behandlingen af personoplysninger
• at du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet og
• at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder i forbindelse
med direkte markedsføring.
Hvis du ønsker at få indblik i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du kontakte os
på info@ellegaardinvest.dk.

Kontaktoplysninger
Vi ønsker til hver en tid at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, hvilket i
høj grad afhænger af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de personoplysninger, vi
har om dig, er korrekte og opdaterede, og at du løbende holder os orienteret om eventuelle
ændringer. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os på info@ellegaardinvest.dk. Her er
du også meget velkommen til at stille spørgsmål om dine rettigheder samt vores behandling af
dine personoplysninger.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram